กำหนดการนำเสนอบทความวิจัย

กำหนดการ วัน-เวลา
เปิดรับบทความวิจัย ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 พฤษภาคม 2560
ขยายเวลาเปิดรับบทความวิจัย ถึง วันที่ 30 พฤษภาคม 2560
แจ้งผลการคัดเลือกบทความวิจัย 25 มิถุนายน 2560
15 มิถุนายน 2560
นักวิจัยส่งบทความวิจัยหรือโปสเตอร์ฉบับแก้ไข 30 มิถุนายน 2560
ประกาศกำหนดการการนำเสนอผลงานวิจัย 10 กรกฎาคม 2560
ดำเนินการจัดการประชุมสัมมนาวิชาการ 21 กรกฎาคม 2560

ผู้เข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยภาคบรรยายและโปสเตอร์

ประเภทผู้สมัคร อัตราค่าลงทะเบียน (บาท)
ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 วันที่ 16 - 30 พฤษภาคม 2560
บุคคลทั่วไป 3,000 3,500
อาจารย์/ข้าราชการ/นักวิจัย 2,500 3,000
อาจารย์/นักศึกษาเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 1,200 1,500
นักศึกษาทั่วไป 2,000 2,500
นักศึกษาปัจจุบันระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ยกเว้นค่าธรรมเนียม ยกเว้นค่าธรรมเนียม

ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ (ไม่นำเสนอบทความวิจัย)

ประเภทผู้สมัคร อัตราค่าลงทะเบียน (บาท)
อาจารย์/นักศึกษาเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 500
ผู้เข้าร่วมประชุมทั่วไป 1,000
นักศึกษาปัจจุบันระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ยกเว้นค่าธรรมเนียม