การชำระค่าลงทะเบียน

กรุณาโอนเงินมาที่

ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสิงหวัฒน์

บัญชีเลขที่ 644-0-46733-6
ชื่อบัญชี การประชุมสัมมนาวิชาการ นำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ ๑๗
การแจ้งชำระค่าลงทะเบียน

กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนผ่านระบบลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการ/ระบบลงทะเบียนนำเสนอบทความวิจัย หรือส่งมาที่อีเมล ...... @psru.ac.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-5524-1711

หมายเหตุ

หากผู้ลงทะเบียนชำระเงินค่าลงทะเบียนแล้ว และต้องการยกเลิกการลงทะเบียนทางคณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-5524-1711