รูปแบบการนำเสนอบทความวิจัย

การนำเสนอบทความวิจัยแบบบรรยาย

การนำเสนอบทความวิจัยแบบบรรยาย อาจนำเสนอด้วย Microsoft PowerPoint หรือ Slide ใช้เวลาในการนำเสนอบทความละ 20 นาที(ร่วมเวลาถาม-ตอบ) จะต้องส่งบทคัดย่อและเอกสารฉบับเต็ม

การนำเสนอบทความวิจัยแบบโปสเตอร์

ผู้นำเสนอบทความวิจัยแบบโปสเตอร์ จะต้องส่งบทคัดย่อและเอกสารฉบับเต็ม

ดาวน์โหลด

รูปแบบการเขียนเอกสารฉบับเต็ม

Microsoft Word

Adobe Acrobat

การนำเสนอภาคบรรยาย

คำชี้แจงและแนวทางการนำเสนอแบบบรรยาย (Adobe PDF)

คำชี้แจงและแนวทางการนำเสนอแบบบรรยาย (Microsoft Word)

การนำเสนอภาคโปสเตอร์

คำชี้แจงและแนวทางการจัดทำโปสเตอร์ (Adobe PDF)

คำชี้แจงและแนวทางการจัดทำโปสเตอร์ (Microsoft Word)

Template Poster (Adobe PDF) ขนาดไฟล์เอกสาร 4.5Mb

Template Poster (Adobe Illustrator) ขนาดไฟล์เอกสาร 5.6Mb

Template Poster (Adobe InDesign) ขนาดไฟล์เอกสาร 5.6Mb

Template Poster (Adobe Photoshop) ขนาดไฟล์เอกสาร 50Mb

Template Poster (JPG) ขนาดไฟล์เอกสาร 3.6Mb

Template Poster (Microsoft PowerPoint) ขนาดไฟล์เอกสาร 3.6Mb