อัตราค่าลงทะเบียน

ผู้เข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยภาคบรรยายและโปสเตอร์

ประเภทผู้สมัคร อัตราค่าลงทะเบียน (บาท)
ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 วันที่ 16 - 30 พฤษภาคม 2560
บุคคลทั่วไป 3,000 3,500
อาจารย์/ข้าราชการ/นักวิจัย 2,500 3,000
อาจารย์/นักศึกษาเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 1,200 1,500
นักศึกษาทั่วไป 2,000 2,500

ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ (ไม่นำเสนอบทความวิจัย)

ประเภทผู้สมัคร อัตราค่าลงทะเบียน (บาท)
อาจารย์/นักศึกษาเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 500
ผู้เข้าร่วมประชุมทั่วไป 1,000

หมายเหตุ

หากผู้ลงทะเบียนชำระเงินค่าลงทะเบียนแล้ว และต้องการยกเลิกการลงทะเบียนทางคณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-5524-1711